نمایش دادن همه 2 نتیجه

بوت کوئل :بوت شمع (Spark Plug Wire)وظیفه انتقال برق خروجی از سیستم جرقه زنی به شمع های موتور را دارد. بوت در بخش برق اتومبیل و قسمت شمع خودرو می باشد

کاربرد: وظیفه آن در کنترل کردن و انجام صحیح فرایند سوخت و ساز و احتراق در موتور اتومبیل می باشد.